Translate

Методична скринька

Урок №1

Тема: Що  таке історія ?

Мета: навчальна: розкрити суть поняття "історія" як окремої науки, яка вивчає події минулого, розповідати про те, як історики довідуються про минулі часи, навчити учнів коментувати текст підручника і складати запитання до нього; розвиваюча:  сприяти фор­муванню глибокої зацікавленості вихованців у вивченні минулого українсько­го народу. виховна: формувати людину – патріота своєї батьківщини

Завантажити конспект
Презентація

Що таке історія?More PowerPoint presentations from Natalya Slobodyan

Урок №2

Тема:Як пов’язані історія і час
Мета: навчальна : розкрити суть понять «час», « відлік часу», « лінія часу», наука « хронологія», навчити учнів креслити лінію часу та позначати дати на ній, вивчити одиниці часу, 
розвиваюча :  формувати вміння визначати час, розташовувати події в хронологічному порядку, визначати століття,
виховна : виховувати працьовитість, бажання вивчати власну історію

Завантажити конспект
Презентація


Урок №3

Тема:Як пов’язані історія і простір?
 Метанавчальна : розкрити суть понять : історичний простір, карта, історична карта, легенда карти,
навчити учнів  працювати  з історичною картою, розрізняти умовні знаки, розвиваюча :  формувати вміння знаходити об’єкти на історичній карті,
виховна : виховувати самостійність, працьовитість, прививати інтерес та любов до предмету історії.Урок №4

Тема: Що таке речові історичні джерела.


Мета: Ознайомити учнів із різними видами історичних джерел-писемними, усними, речовими, наголосити на їх значущості під час вивчення курсу; подати початкові відомості про допоміжну для історії науку-археологію, дати визначення понять «історичні джерела», «археологія»; розвивати вміння свідомо читати історичний текст, переповідати основний його зміст; робити найпростіші висновки; виховувати інтерес до історії.Тема: Практичне заняття. Про що можна дізнатися із сімейного фотоальбому.

Мета: навчитися аналізувати фотографію як історичне джерело; розповідати про окремі 
події родинного життя; розвивати вміння простежувати родинні зв’язки;виховувати
любов і повагу до всіх членів сім’ї. 

Завантажити конспект


Урок №6

ТемаЧому писемні джерела важливі для вивчення історії.

Мета: ознайомити  учнів  з письмовими  видами  історичних  джерел,  визначити  їх  значення для дослідження минулого; навчити учнів з’ясовувати роль писемних джерел у вивченні історії,  на  елементарному  рівні  здобувати  інформацію,  що  містять  історичні джерела; виховувати шанобливе ставлення до історичних пам’яток.

Завантажити конспект

Урок №7

Тема: Чому мова є джерелом  знань про минуле?

Мета:   З’ясувати   значення мови як джерела знань про минуле на основі аналізу окремих слів та пам’яток фольклору.Вчити учнів коментувати текст підручника і складати запитання до нього, аналізувати мову та   фольклор, як історичні джерела. Розвивати навички роботи з підручником . Виховувати любов до рідної мови, розуміння того, що справжнім творцем історії є народ.

Завантажити конспект

Переглянути презентацію


Урок №8

Тема:  Що можна дізнатися про минуле з географічних назв.
Мета: Ознайомити учнів з поняттям «історична топоніміка», довести, що географічні назви тісно пов’язані з історією, з’ясувати, які чинники впливають на появу назв вулиць. Вчити учнів коментувати текст підручника і складати запитання до нього. Розвивати навички роботи з картами, розвивати уяву, мову, мислення. Сприяти вихованню інтересу до вивчення історії.

Урок №9

Тема: Практичне заняття.  Які назви навколо вас зберігають пам'ять про минуле.
Мета: поглибити знання учнів про історію рідного краю. Вчити учнів працювати з різними джерелами знань, пояснювати взаємозв’язок між назвами у населеному пункті та історичними подіями; заняттями людей, знаходити свій населений пункт на карті України; описувати словами географічне положення свого населеного пункту; наводити приклади історичних назв свого населеного пункту. Виховувати повагу до історичного минулого свого краю. Розвивати дослідницькі навички.


Урок №10

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Звідки і як історики довідуються про минуле»
Мета:  систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією.
завантажити конспект
Тема: Тема: Про кого розповідає історія
 Мета: визначити,  що  є головним  змістом  історії,  яку  роль  в історії  відіграють  історичні діячі; удосконалити навички роботи з текстом; розвивати вміння характеризувати історичного діяча; сприяти зацікавленості учнів до вивчення діяльності історичних діячів. 

Урок №12

Тема: Що називається історичними подіями та явищами
Мета: з’ясувати, які події та явища називають історичними та яке значення має їх дослідження  для  вивчення  минулого;  удосконалити  навички  роботи  з текстом  і вміння висловлювати власну точку зору; викликати зацікавленість учнів до подій минулого своєї держави і свого народу.

Урок №16

Тема:   УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО І МІСТО У XVIII СТ.
Мета: Розкрити суть політики Російської та Австрійської імперій щодо українських земель; з’ясувати наслідки втрати державності для українського населення, зміни  у землеробстві в ХVІІІ ст., традиції містобудування на Україні; розвивати творчі здібності учнів; виховувати людяне і шанобливе ставлення до культурних цінностей нашого народу.

Завантажити конспект
                                          

Урок №17

Тема: ЯК ВІДКРИТТЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СПРИЯЛО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.
Мета. Показати умови розвитку культури України на прикладах діяльності видатних діячів – В. Каразіна, М. Остроградського, П. Гулака – Артемовського, І. Мечникова; з’ясувати причини появи вищих начальних закладів в Україні; допомогти учням сформувати уявлення про складнощі культурного життя; виховувати інтерес до вивчення літератури.

Завантажити конспект
Переглянути презентацію

                                         

Урок №18

Тема:   ЯКІ ПОДІЇ НАЗИВАЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ  РЕВОЛЮЦІЄЮ.
Мета. Охарактеризувати події, що відбулися на українських землях у 1914-1917 роках, спробу українців відродити Українську державу; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, вміння розглядати історичні явища в конкретно-історичних умовах; виховувати учнів у дусі патріотизму, інтересу й поваги до історичного минулого своєї країни.

Завантажити конспект
Переглянути презентацію

                                     

Урок №19 


Тема: Чому війна залишається в пам’яті українського народу.
Мета: Ознайомити учнів з основними подіями Другої Світової війни та місцем у ній України; розкрити й показати на прикладах героїчну боротьбу українського народу проти фашизму і сталінського тоталітарного режиму; виховувати в учнів почуття патріотизму, гордості за героїчне минуле свого народу, готовності до захисту своєї втчизни.


Урок №20 

Тема: Коли і як утворилася сучасна  Українська Держава.
Мета: Ознайомити учнів з поняттям державна незалежність. Хронологічною тривалістю і послідовністю зазначених подій та явищ; виховувати в учнів шанобливе ставлення до державних символів; прививати бажання розбудовувати власну державу.  
Урок №21


Тема:   ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  " ПРО КОГО І ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ"

Мета. навчальна : розкрити суть понять  герб, геральдика, краєзнавство, етнографія, етнічні землі, навчити учнів працювати з літературними джерелами, лінією часу, проводити історичні міні- дослідження, розвиваюча :  формувати вміння виділяти головну думку, розташовувати події в хронологічному порядку, спів ставляти події історії держави з подіями, які відбувались у нашому краї, виховна : виховувати ерудованість, працьовитість, бажання вивчати власну історію.
                                           

Урок №29

Тема: Уявна подорож історичними місцями України.

Мета: навчити учнів описувати історичні пам’ятки, встановлювати зв’язки між кількома пам’ятками, часом їх створення, місцем розташування і подіями, що вони відображають; виховувати інтерес до вивчення історії, почуття любові до рідного краю.

Завантажити конспект

                             

Урок №31

Тема: Узагальнення до курсу «Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України»

Мета: узагальнити  та  систематизувати  знання  учнів  з курсу,  повторити  основні  положення  курсу,  предмет  вивчення  історії,  допоміжні  історичні  дисципліни,  зробити висновки щодо ролі громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України; продовжити розвивати вміння аналізувати, порівнювати, співвідносити; складати план до тексту; висловлювати власну точку зору. Ознайомити, що є предметом вивчення історії та чому історичні знання важливі для людей. Виховувати почуття патріотизму на основі історичного минулого.

                                   
More PowerPoint presentations from Natalya Slobodyan

Роль громадян


More PowerPoint presentations from Natalya Slobodyan

                                                       

2 коментарі:

  1. Шановні колеги! Підчас проведення уроку №5 недоцільно аналізувати фотографію з підручника та записувати в зошит. Це даремна трата часу. Доцільніше використати власні фотографії для створення хронологічної шкали.

    ВідповістиВидалити